Regulamin dla Konsumentów

Uwagi dla konsumentów

Ochrona konsumenta ma ogromne znaczenie w serwisie https://www.winieta-online.pl Dlatego w tym dokumencie chcielibyśmy wyczerpująco udzielić Ci informacji, zanim zawiążesz umowę lub Twoje oświadczenie umowne. Możesz zapisać ten dokument na stałe lub wydrukować go w dowolnym momencie. Poniższe informacje nie stanowią warunków umownych. Warunki umowy określają wyłącznie Ogólne Warunki.

1. Kontrahent / Nazwa i dane kontaktowe firmy

systemyrezerwacyjne.pl sp. z o.o.
ul. Kalinowaj 1A, 43-309 BIELSKO-BIAŁA,  POLSKA

KRS: 0000734517
REGON: 380404527
NIP: 5472202848


Telefon: +48 33 813 90 00
Email: customer@winieta-online.pl
Strona internetowa: www.winieta-online.pl

2. Podstawowe cechy usług
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i rejestracja tablicy rejestracyjnej pojazdu w elektronicznym systemie poboru opłat. W szczególności Wykonawca przygotuje rejestrację tablicy rejestracyjnej pojazdu Zamawiającego jako niezależny usługodawca za pośrednictwem serwisu internetowego.

3. Całkowita cena usługi zawiera wszystkie podatki i cła
Cena za zamówioną usługę obejmuje oficjalną cenę winiety wraz z naszą opłatą za usługę; łączną cenę można zobaczyć w podsumowaniu, które wyświetlamy w ostatnim kroku procesu zamówienia na naszej stronie internetowej.

4. Warunki świadczenia usług i okres świadczenia usług
Jeśli wyrazisz na to wyraźną prośbę, rejestracja Twojej tablicy rejestracyjnej pojazdu zostanie przeprowadzona po zawarciu umowy. Rejestracja jest zwykle zakończona po około 15 minutach.

5. Proces zamówienia
Możesz wybrać usługi na www.winieta-online.pl i zamówić je bezpośrednio ze strony. Po wybraniu usługi możesz podać informacje, których potrzebujemy do prawidłowego świadczenia naszej usługi. Podanie tych informacji spowoduje kompilację informacji dotyczących usługi. Klikając „Przejdź dalej do podglądu” wymagane będą dodatkowe informacje wymagane do zawarcia umowy i uzyskania zgody. Zostanie wyświetlony przegląd wybranych usług i wprowadzone dane. Można to zmienić ponownie. Dopiero kliknięcie przycisku „Potwierdź zakup” spowoduje złożenie wiążącej oferty zawarcia umowy. Proces można przerwać w dowolnym momencie, zamykając okno przeglądarki. Zaraz po wysłaniu zamówienia otrzymasz automatyczną wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Nie oznacza to przyjęcia umowy przez wykonawcę. Stosunek umowny wchodzi w życie dopiero po otrzymaniu „potwierdzenia rejestracji”. Otrzymasz je pocztą elektroniczną. Stosunek umowny wejdzie w życie najpóźniej z chwilą wykonania usługi.

6. Zasady anulowania
(1.) Prawo do odstąpienia od umowy dla konsumentów:

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn odstąpienia. Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas:
systemyrezerwacyjne.pl sp. z o.o. Kalinowa 1A, 43-309 BIELSKO-BIALA, POLSKA Telefon: +48 33 813 90 00, Email: customer@winieta-online.pl strona www: www.winieta-online.pl poprzez wyraźne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz skorzystać z załączonego formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz nam powiadomienie o decyzji o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

(2.) Konsekwencje odstąpienia od umowy:
Jeśli anulujesz umowę, musimy zwrócić Ci wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Ciebie, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, które powstają, gdy wybrałeś rodzaj dostawa inna niż nasze najtańsze standardowe opcje dostawy,  niezwłocznie i nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy od Ciebie powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Aby zwrócić Ci te kwoty, użyjemy tej samej metody płatności, której użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony w wyniku tej zapłaty. Jeśli zażądałeś, aby usługi rozpoczęły się w okresie anulowania, musisz zapłacić nam odpowiednią kwotę, która odpowiada proporcji usług już wykonanych do czasu, gdy poinformujesz nas o swojej decyzji o skorzystaniu z prawa do anulowania w odniesieniu do do niniejszej umowy w porównaniu z całkowitym zakresem usług, które mają być wykonane zgodnie z niniejszą umową.

(3.) Przykładowy formularz odstąpienia od umowy:
Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go do nas, do:
systemyrezerwacyjne.pl sp. z o.o.  ul. Kalinowa 1A, 43-309 BIELSKO-BIALA, POLSKA Telefon: +48 33 813 90 00,
Email:customer@winieta-online.pl www.winieta-online.pl

Ja / My (*) niniejszym odstępuję / nam (*) od zawartej umowy zakupu następujących usług

Świadczenie następującej usługi (*)

Zamówione dnia (*) / otrzymane dnia (*)

Imię i nazwisko konsumenta (-ów)

Adres konsumenta (-ów)

Podpis konsumenta (-ów) (tylko w przypadku powiadomienia w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Uwaga dotycząca przedwczesnego wygaśnięcia prawa do anulowania:
Prawo do odstąpienia wygasa również wraz z umową o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługi i rozpoczęliśmy świadczenie usługi po wyrażeniu przez Państwa wyraźnej zgody i jednoczesnym potwierdzeniu swojej świadomości, że tracą Państwo prawo do anulacji po całkowitym wykonaniu umowy.

7. Przechowywanie danych umownych
Przechowujemy Twoje dane umowne i prześlemy Ci dokumenty umowne pocztą elektroniczną.

8. Język umowy
Językiem umowy jest wyłącznie język polski, język angielski, język niemiecki.

9. Pozasądowe rozstrzyganie sporów
Nie będziemy uczestniczyć w procesie rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową konsumentów. Jednak ustawa o alternatywnym rozwiązywaniu sporów konsumenckich stanowi, że nadal powinniśmy skierować Cię do właściwej komisji konsumenckiej:

Europejskie Centrum Konsumenckie
Centrum Konferencyjne UOKiK, s. 1.5.
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Tel .: 22 55 60 600
Zapytania konsumenckie: ECCNET-PL@ec.europa.eu
E-mail: info@konsument.gov.pl

Informacje dotyczące internetowego rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 Procedura rozwiązywania sporów online:
Komisja Europejska zapewnia platformę do pozasądowego rozwiązywania sporów online (platforma OS), która jest dostępna pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr. Nasz adres e-mail można znaleźć w naszej informacji prawnej. Nie jesteśmy zobowiązani ani przygotowani do udziału w procedurze rozstrzygania sporów.